ÇEVRE POLİTİKALARI KAPSAMINDA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ÇEVRE VERGİLERİNİN UYGULANIŞI: KARŞILATIRMALI BİR ANALİZ

Özgür BİYAN, Musa GÖK
2.797 1.225

Öz


Yüzyılın en önemli sorunlarından biri çevre kirliliğidir. Çevre kirliliği sadece bir ülkeyi değil aynı zamanda birkaç ülkeyi, hatta küresel olarak, insanoğlunu olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Dolayısıyla ekonomik gelişme ile beraber sürdürülebilir bir çevre için çeşitli politikalar uygulanmaktadır. Bu politikalardan biri de mali araçlar ve özellikle vergilendirmedir. Çevre kirliliğinin önlenmesinde çevre vergisi ve benzeri yükümlülükler Avrupa Birliği’ne bağlı ülkelerin vergi sistemlerinde yerini almıştır. Bu çalışmada çevre kirliliğinin önemi, çevre kirliliği ile mücadelede kullanılan araçlar, çevre kirliliğinin nasıl vergilendirileceği konusu Avrupa Birliği ve Türkiye karşılaştırması ile analiz edilmektedir.


Anahtar kelimeler


Çevre Kirliliği, Çevre Temizlik Vergisi, Avrupa Birliği, Çevre

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17218/husbed.65594

Referanslar


Adana Su, Kanalizasyon İdaresi, Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği,

http://www.adana-aski.gov.tr/images/desarjyonetmeligi.pdf, (Erişim:

07.2014).

ATABAY, Semra ve KAYMAZ, Gökçe.(2007), “Çevre Duyarlılığının Piyasa Ekonomisine

Yenik Düştüğü Nokta: Sürdürülebilir Kalkınma”, Çevre ve Politika Başka Bir Dünya

Özlemi, (Editör: Ayşegül Mengi), İmge Yayınları.

Avusturya İstatistik Kurumu, Eco-Taxes 2014, http://www.statistik.at/web_en/statistics/

energy_environment/environment/eco_taxes_environmentally_related_

taxes/index.html, (Erişim: 22.03.2014).

BEKMEZ, Selahattin ve NAKİPOĞLU, Ferda. (2012), “Çevre Vergisi – Ekonomik Büyüme

İkilemi”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (3).

BROWN, C.V. ve JACKSON,P.M. 1980, Public Sector Economics, Martin Robertson

Publishing, Oxford.

ÇELİKKAYA, Ali. (2011), “Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Çevre Vergisi Reformları ve

Türkiye’deki Durumun Değerlendirilmesi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler

Dergisi, Cilt:11,Sayı: 2.

ÇOKGEZEN, Jale. (2007), “Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye”, Marmara Üniversitesi,

İİBF Dergisi, Cilt:XXIII, Sayı:2.

ConfédérationFiscaleEuropéenne,(2014),http://www.cfe-eutax.org/taxation/detail,

(Erişim: 03.04.2014).

DEİCHMANN, U., ve ZHANG, F., (2013), “GrowingGreen: TheEconomicBenefits of Climate

Action”, Europe And Central AsiaReports, International Bank forReconstructionand

Development, The World Bank.

Environmental Tax Reform in Europe: Opportunities For The Future, 2014, InstituteforEuropeanEnvironmentalPolicy,

http://www.ieep.eu/assets/1397/ETR_in_Europe_-_

Final_report_of_IEEP_study_-_30_May_2014.pdf, (Erişim tarihi: 10.08.2014).

ERDEM, Metin, ŞENYÜZ, Doğan,TATLIOĞLU, İsmail. (2012), Kamu Maliyesi, Ekin Kitabevi,

b., Bursa.

GÖKER, Cenker. (2011). Yönlendirici Vergilendirme, Turhan Kitapevi, Ankara.

GÜLER, Birgül Ayman ve Diğerleri (2001), Çöp Hizmetleri Yönetimi, Türkiye ve Ortadoğu

Amme İdaresi Enstitüsü Yay. No:302, Ankara, Nisan.

GÜNDÜZ, İsmail Orçun ve AGUN, Bilge Hakan.(2013), “Çevre Vergilerinin Yerel Yönetim

Düzeyinde Uygulanması: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulaması”, Maliye Finans

Yazıları, Yıl:27, Sayı:99, Nisan.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 2013 Yılı Faaliyet Raporu,

http://www.iski.gov.tr/Web/UserFiles/File/faaliyetraporu2008/faaliyet_

raporu2013.pdf, (Erişim:20.07.2014).

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, (2013), Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği, http://www.iski.gov.tr/Web/UserFiles/File/mevzuat/pdf/

ISKI_Atiksularin_Kanalizasyona_Desarj_Yonetmeligi.pdf, (Erişim:20.07.2014).